Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!
 
A Jászapátiak Baráti Egyesülete kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
 
Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő neve: Jászapátiak Baráti Egyesülete
Székhelyének címe: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 4-6.
Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék
Adószám: 18830527-1-16
E-mail: jabe@freemail.hu
Honlapok: www.jabe.hu
Telefonos elérhetőség: Mihályi Mónika elnök 06-30-600-48-18
 
Tárhely szolgáltató neve: Com Informatikai Kft., A&A Systems Kft.
Webhosting: Com Informatikai Kft., (5130 Jászapáti, Városkert utca 4.)

   
Panaszkezelés helye és elérhetőségei:Székhelyre címzett levél postai megküldésével vagy e-mail útján, vagy írásos panasz személyes átadásával a székhelyen, egyeztetett időben (átadás - átvételi elismervény aláírásával).
 
Az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 
Az Egyesület, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 
Az Egyesület weboldal üzemeltetője, illetve az adott rendezvény szervezője természetesen jogosult a saját weblapján szolgáltatásokat is nyújtani. Ezekre a szolgáltatásokra és termékértékesítésekre a jelen Adatkezelési tájékoztató kizárólag csak akkor vonatkozik, ha ezen szolgáltatások, vagy termékek az Egyesület saját tevékenységből származnak.
Az adatkezelésére vonatkozó részletes Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető továbbá a https://www.jabe.hu/oldalon

Az Egyesület jogosult a jelen Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Felhasználót a változások a weboldalon történő közzététele útján értesíti. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

Az Egyesület elkötelezett tagjai, partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében, az Egyesület kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát óvja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 
Az Egyesület adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 
Az Egyesület a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 
Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatja az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak
A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) :
a)az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
b)az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogos érdek).
 
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
 
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy az Egyesület rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe.
 
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az Egyesület külön értesíti a Felhasználókat.
 
Felhívjuk az Egyesület részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 
Számlázás
Az adatkezelés célja: a tagdíj megfizetéséhez, a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév/cégnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, adószám (amennyiben a vásárló megadta), jogszerűen értékesített termék/szolgáltatás.
Az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam, Eu-s forrás felhasználása esetén 11 év, a tagság megszűnése esetén a tagnyilvántartásból a személyi adatok az adott év dec.31-ig  törlendők.
 
Az Egyesület ügyféllevelezése (e-mail)
Amennyiben megkeresné Egyesületünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba. Az Egyesület minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított jogszabályi kötelezettség határidejéig, vagy öt év elteltével töröl.
 
Web-analitikai mérések
A Google Analitika, Facebook elemző mint külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika és Facebook elemző adatait a Szolgáltató kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.
Az egyesület honlapján elhelyezett képeslapküldő szolgáltatás személyes adatokat nem rögzít, amennyiben a feladó, címzett személyes adata rögzítésre kerül a szolgáltatás igénybevételekor, arról a www.jabe.hu oldal kezelője nem gyűjt adatot.
 

 
Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése:
Az Egyesület, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak, pályázati elszámolással megbízott partnernek, pályázati kiíró és elbíráló, ellenőrző szervnek továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Egyesület nem tehető felelőssé.
Az Egyesület az adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
Az Egyesület számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.
Az Egyesület a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b)    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c)    változatlansága igazolható (adatintegritás);
d)    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
Az Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. Továbbá megteszi a tőle telhetőt, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az Egyesület a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 
A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
a)    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b)    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c)    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Egyesület és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt alap szinten védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető az alapszintű biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Egyesület további intézkedésekkel biztosítja
a)    a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b)    az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c)    annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d)    annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e)    a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f)    azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Egyesület az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, és nem jelent aránytalan nehézséget.


Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Egyesület megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Egyesületet felelősség nem terheli.

Az érintettek jogai
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Egyesületnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein.
A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
 
Tájékoztatáshoz való jog:
Az Egyesület megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.


Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
-    az adatkezelés céljai;
-    az érintett személyes adatok kategóriái;
-    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
-    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
-    a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
-    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
-    az adatforrásokra vonatkozó információ;
-    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja - az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a kisleptek@gmail.com címre kell eljuttatni.


Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.


A Egyesület az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Egyesület elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 
 Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az Egyesület által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
-    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
-    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
-    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
-    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
-    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
-    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, illetve nem teljesíthető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve az Egyesület jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
-    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
-    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. Az Egyesület az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
-    az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
-    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
-    az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Eljárási szabályok:
Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Egyesület nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Az Egyesület a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 
Az Egyesület minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Egyesület tájékoztatja e címzettekről.
 
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 
Jogérvényesítési lehetőségek:
Kérdéseivel, illetve észrevételeivel forduljon az Egyesület elnökéhez a jelen Adatkezelési tájékoztatóban I. pontjában megadott elérhetőségeken, vagy használja a http://uj.jabe.hu/4-kapcsolat.html címen található on-line lehetőséget.
 
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;


Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 
Adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 
Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;


Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 
Felhasználó: az a természetes, vagy jogi személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál
 
Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 

© jabe.hu, 2019 - Utolsó frissítés: 2023. Május 22.

Készítette: Com Imformatikai Kft & Bagi László