Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rólunk

A JABE részletes bemutatása

A Jászapátiak Baráti Egyesülete 1997-ben alakult, jelenlegi taglétszáma 156 fõ. 1998-ban egyesült az 1990-óta mûködõ a Városvédõ és Szépítõ Egyesülettel. A JABE az ország egész területén rendelkezik tagsággal, tagjaink száma az egyesület alapítását követõen egyre nõ, egyik legnagyobb sikerünk, a fiatal korosztály érdeklõdésének felkeltése, tagjaink közé való felvételük, akik aktívan járulnak hozzá az egyesület önkéntes munkájához.
Egyesületünk létrehozásának célja az volt, hogy a város múltját, jelenét, jövõjét figyelemmel kísérjük, és fejlõdéséhez segítséget nyújtsunk a tõlünk lehetõ legnagyobb mértékben. Tevékenységünk igen sokoldalúan segíti városunk és a Jászság, és egész Jász-Nagykun-Szolnok megye történetének, hagyományainak ápolását. Elõtérbe helyezzük a múlt emlékeinek ápolását, a város jövõjének érdekében. Célkitûzéseink között szerepel az emléktárgyak összegyûjtése, rendezése és bemutatása az érdeklõdõk számára, hogy az segítse a szülõföldhöz való ragaszkodást.
Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a helyi és az elszármazott jászapátiak között, valamint ápoljuk az Apáti nevû települések, külföldi testvérvárosok közötti kapcsolatokat. Rendszeresen veszünk részt Falunapokon, Nyugdíjas Klubok rendezvényein, aktív szerepet vállalva a programok szervezésében is.
Céljaink megvalósítása érdekében találkozókat, közös látogatásokat szervezünk. Tartjuk a kapcsolatot és együttmûködünk a hasonló tevékenységet végzõ megyei, hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel. Együttmûködünk a Jászapáti Önkormányzattal, valamint a megye társadalmi és civil szervezeteivel.
Tevékenységünk segíti városunk és a Jászság történetének, hagyományainak ápolását, ezért mûködésünk során több helytörténeti kiadványt is sikerült megjelentetni:
            2001-ben megjelentettük Tanyavilág eltûnt világ c. (I.-II.  kötet) honismereti munkát.
            2003-ban kiadtuk Rusvay Lajos: Jászapáti története c. monográfiát és
            2004-ben Jászapáti képekben c. könyvet.
2008-ban Jászapáti óvodáinak története képekben 1889-tõl napjainkig
 
Mind a négy könyvhöz az elõfizetõk is hozzájárultak.
Évente megrendezzük a honismereti találkozót, amikor egy-egy aktuális évfordulóról emlékezünk meg. A találkozó fõ szakmai szervezõje a Vándorfy János Honismereti Szakkör. Fontos célunk a múlt emlékeinek ápolása a város jövõjének érdekében. Mindent megteszünk, hogy a hagyományainkat megõrizzük, és tovább adjuk az utókornak. De nemcsak a tárgyi, hanem az ének hagyományok is fontos részét képezik Jászapáti történetének, ezért rendezzük meg a „Tavasz van, indul a határ, a Muskátli is virágzik már” c. dalos találkozót immáron harmadik esztendeje, melynek társszervezõje a Muskátli Népdalkör.
A Jászapátiak Baráti Egyesületének elsõ rendezvénye a mára hagyománnyá vált JABE bál, amely idén 2008. február 23-án, immáron tizenkettedik alkalommal került megrendezésre, ahol ismét színes programokkal várták az érdeklõdõket. A JABE bál az évek során Jászapáti egyik legfontosabb társadalmi eseményévé vált, amely alkalmat ad a helyi, megyei, külföldi kapcsolatok ápolására Jászapáti fejlõdése érdekében.
Az egyesület további éves programjában szerepelt a XII. Jászsági Gazdanapok rendezvény megszervezése, amely a szakmai rendezvényen túl, családi hétvégévé nõtte ki magát. Az egész napos gép-, kertészeti kiállítás és vásár mellett a gyerekeket játszóház, arcfestés, bábelõadás szórakoztatja.
2008. július elsõ hétvégéjén a XII. Aratónapon a hagyományos kézi aratás, cséplés bemutatásától kezdve kulturális programokon át, szórakoztató mûsorok várják az érdeklõdõket. Az aratónap fõ célja a hagyományápolás, amely nemcsak a kézi aratás bemutatásában nyilvánult meg, hanem a „legbátrabbak” megmutathatják a 10. Kakaspörkölt fõzõverseny keretein belül azt is, hogy mit tudnak elõvarázsolni a baromfiudvar királyából.
A Jászapátiak Baráti Egyesületének (JABE) szervezésében került megrendezésre 2008-ban is  a Jász Alkotók Körének tábora. Az 1995 óta mûködõ Jászsági Alkotók Köre (JAK), tagjai grafikusok, iparmûvészek, tanárok, költõ-írók. Céljuk kiállítások rendezése, egymás alkotó környezetének megismerése, melynek érdekében minden esztendõben nyári mûvésztelepet szerveznek Jászapátiban. Az Alkotó kör örömmel tesz eleget minden meghívásnak, szívesen viszik el õsi gyökereikbõl táplálkozó mûveiket az érdeklõdõknek. A tábor zárásaként bemutatott alkotások hozzájárulnak nem csak Jászapáti, de az egész Jászság, valamint az egész megye népszerûségének fokozásához.
A JABE segítségével valósul meg 2008. október hónapban, immáron negyedik alkalommal a „Hagyományos szakmák - Szakmai hagyományok” konferencia és kiállítás sorozat.
A JABE életben az elmúlt években jelentõs változások történtek. Bekacsolódtunk az Európai Unió LEADEAR+ programjába, amelynek célja, hogy a helyi fejlesztési programokat hatékonyabban valósuljanak meg a helyi viszonyokat ismerõ emberek, szervezetek bevonásával. A partnerség, a közös érdekek felismerése mentén összefogással szeretnénk elképzeléseinket megvalósítani alakult meg Jászapáti, Jászivány, Jászdózsa és Jászszentandrás települések önkormányzatainak, gazdasági és civil szervezeteinek az összefogásával a „JÁSZ-SAROKPONT” Összefogás a Térség Jövõjéért elnevezésû Akciócsoport, amelynek gesztorszervezete a JABE lett. A 2005 óta zajló programnak köszönhetõen 48 pályázó által elnyert 76.100.000 forint támogatás segítségével 2008. szeptember elejéig valamennyi pályázat megvalósításra került, 95.257.400 forint összköltségû beruházás valósulhatott meg a térségben. Jelenleg a pályázatok elszámolási idõszaka tart, a 48 végsõ kedvezményezet pályázatból 2008. október elejéig 35 pályázatnál a helyszíni ellenõrzés is befejezõdött.
A JABE részt vállalt egy ROP programban is, mely a térség tizenhét településén zajlott. A „Környezetvédelmi és hulladékkezelési nonprofit foglalkoztatási program a Jászságban” elnevezésû európai uniós projekt során a települések önkormányzatai és a REGIO-KOM Társulás partnerséget vállaltak Jászapáti önkormányzatával, mint fõkedvezményezettel és a Jászapátiak Baráti Egyesületével, mint támogatásban részesülõ partnerrel. Az Európai Unió és a kormányzat 100 százalékos támogatásával megvalósuló program elsõsorban az alacsony iskolai végzettségû, fõként roma származású lakosokon próbál segíteni. A legfontosabb cél, hogy erõsítsék a szociális gazdaságot, segítsék a résztvevõk elsõdleges munkaerõpiacra jutását, hogy a programzárás után ne legyenek munkanélküliek a célcsoport tagjai.
2007. május hónapban a JABE történelmi életében – a 2005. évben elindult LEADER+ program után – ismét fontos esemény történt, ugyanis a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásainak eredményesebb felhasználása érdekében elindította a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) hálózatot, és az egyesületünk alakíthatta ki a jászberényi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Irodáját. Az iroda elsõdleges feladata a jászberényi kistérségben a 2013-ig megvalósuló új LEADER programban részt venni szándékozó helyi közösségek regisztrációja.
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség elõzetesen elismert vidékfejlesztési Akciócsoport szoros együttmûködésben a HVI irodával (Jászapátiak Baráti Egyesülete címbirtokos szervezettel) 7 hónap megfeszített munkájával elkészítette a Jászberényi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját. A tervezési idõszak eredményeként az újonnan alakult egyesület elnöke 2008. október 01-jén kézhez vett a 29269/2008 ügyiratszámú határozat alapján a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületet LEADER helyi akciócsoportként ismerte el az Irányító Hatóság, mely eredményhez a JABE is hozzájárult.
2008. október 01.

 

Lóczi Miklós - elnök

© jabe.hu, 2019 - Utolsó frissítés: 2023. Május 22.

Készítette: Com Imformatikai Kft & Bagi László